PRIVACYVERKLARING        

                                                                  

 

U mag verwachten dat Salonniki zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.

Iedere medewerker is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van Salonniki naar beste weten en kunnen.

Contactgegevens

Salonniki

Boxmeer: St. Anthonisweg 2, 5831 AE Boxmeer

Tel: 0611104255 www.salonniki.nl

 

Voor privacygerelateerde vragen kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactgegevens.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

Voor het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg, is het noodzakelijk Salonniki hiervoor uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgegevens bij medische noodzaak, verwerkt. U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van onze dienstverlening. Zonder deze toestemming kunnen wij u geen zorg verlenen. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of wij uw gegevens en onze bevindingen mogen delen met uw huisarts en/of verwijzers. Ook bepaalt u zelf of u toestemming geeft voor het gebruiken van uw gegevens ter evaluatie van de zorg of om u te informeren over relevante producten en/of diensten.

Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

                                                                                                                                   

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraars en uw betaling, voor evaluatie, het leggen van contact met U, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om u te informeren over relevante producten en/of diensten.

 

Via haar website legt Salonniki bezoekgegevens vast ter beveiliging en optimalisering van de website. (bijvoorbeeld het vastleggen van IP-adressen). Tevens wordt dit gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website.

 

Salonniki neemt geen besluiten louter op basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw persoonsgegevens, die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

 


Welke persoonsgegevens

Voor uw consult en/of behandeling Salonniki, is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van u worden geregistreerd. U moet hier zelf nadrukkelijk toestemming voor geven. We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, naam van uw arts en/of verwijzers, naam van uw verzekeraar, maar ook gevoelige persoonsgegevens over uw gezondheid, BSN en bankrekeningnummer.

Daarnaast registreren we via de website uw IP-adres, gegevens over uw surfgedrag en activiteiten op de website, inclusief het tijdstip hiervan. Dit wordt gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website.

 

Delen van persoonsgegevens

Behalve uw zorgverlener heeft binnen onze praktijk een beperkt aantal andere personen toegang tot (een deel van) uw persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn eventuele waarnemers bij ziekte en administratieve krachten. Al deze personen hebben een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht.

 

Salonniki verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan onderstaande derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens Salonniki onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

 

 

Delen van persoonsgegevens met

Reden

Persoonsgegevens

Wijze van overdracht

Grondslag

ANBOS

- Medische zorg

- Financiele administratie

 

Rapportage ter informatie en facturering

 

Naam, adres, geboortedatum, BSN

onderzoek en behandelplan

Zorgmail, brief, telefonisch

Alleen na uw toestemming

IK SKIN PERFECTION

Rapportage ter informatie

Naam, adres

Geboortedatum,

BSN

declaratie zorg

Mail, telefonisch

Alleen na uw toestemming

Collega Schoonheidsspecialistes

Overleg ter ondersteuning van elkaar

Naam, onderzoek en behandelplan, evt persoonsgegevens bij overdracht van cliënt

Mail, telefonisch

Alleen na uw toestemming

softwareleveranciers netbeheerders, IT beheer: Salonized, Jimdo

Bezoek website en contact via website

Afspraakbevestiging, intake formulieren en facturatie

IP gegevens en contactformulier

 

Verwerkingsovereenkomst

Willem van Deelen

Hulp bij administratie

Facturatie en financiële administratie

Factuurgegevens

Directe inzage in computer en papierwerk

Verwerkingsovereenkomst

Belastingdienst

Admnistratiescontrole van de zorgverlener

Steekproefsgewijze inzage in alle gehele dossiers

Ter plekke van de zorgverlener

Verplichting van zorgverlener aan belastingdienst, met geheimhoudingsplicht van de auditor

Google Analytics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogelijk ontvangt Salonniki uw persoonsgegevens van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld  in verband met een doorverwijzing, second opinion e.d.. We gaan ervan uit dat u hier bij de andere zorgverlener toestemming voor gegeven heeft, registreren deze persoonsgegevens, en nodigen u uit voor een afspraak. Mocht in contact met u blijken dat u geen toestemming heeft gegeven voor overdracht van uw persoonsgegevens en u geen zorg of diensten van Bea`s voetzorg afneemt, zullen we de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan maken.

 

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met landen buiten de EU, noch aan internationale organisaties.

 

Tevens verwijzen naar het privacybeleid van Google Analytics.

 

 

Bewaartermijn

Salonniki bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt.

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst zijn wij als zorgverleners verplicht uw medisch dossier tot 15 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren.

Wanneer het niet komt tot een behandelovereenkomst en het niet gaat om medische persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld de gegevens die geregistreerd worden bij het bezoeken van de website, bewaart Salonniki uw gegevens niet langer dan één jaar.

 

Privacyrechten

Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier op onze website www.beasvoetzorg.nl . U kunt gevraagd worden u te legitimeren om te verifiëren dat de informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. Salonniki reageert binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail op uw aanvraag.

Als u vragen heeft over uw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop Salonniki uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen ter attentie van Niki Couwenberg naar emailadres info@salonniki.nl

Salonniki brengt u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is met uw persoonsgegevens.

De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacy wetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Wijzigingen 
Salonniki behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid van Salonniki.